slot machine online spielen

 icon_wind

ENERGETICS

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. is, above all, a reliable and experienced partner in the implementation of the wind farms construction projects, as well as individual turbine units connected to the medium-voltage networks or distributed energy.

 

ENVIRONMENT

Our company deals mostly in environmental impacts analysis directly associated with the implementation of wind energy projects. We cooperate with many industry experts, jointly conducting tasks related to wildlife inventory screening…

 icon_solarp2

INVESTMENTS

In recent years various infrastructure projects have been realised in Poland, including those in the sector of energy construction. Implementation of large projects requires a multi-disciplinary knowledge and optimization of investment and business…

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o. o. is an experienced and reliable partner in the execution of environment and energy projects.

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. specializes primarily in management of aero-energetic projects at each stage of their implementation. In addition to implementing standard solutions, the company employs an innovative, on polish market, way of realising these projects – distributed energy. As a part of these projects small-voltage units are connected to medium-voltage networks.

Our company’s fields of activity include also other technologies usable for energy production. The right people – experienced professionals, who are the foundation for the growth and development of our brand, are the consultants on biogas, hydropower and photovoltaic energy projects. Over the last year, they started to prepare the first projects concerning distributed cogeneration. The knowledge of our experts has been established by the branches that cover the project management, energy, environment, logistics, and financial engineering.

Understanding of the local characteristics of projects and the experience of our professionals at the largest investment in infrastructure in the country ensures the reliability of Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. in the realisation of all kinds of activities. The guarantee is supported by the co-operation of Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. with major financial institutions, which support the investors in the financing of ventures.

We can assist you at each stage of the preparation and implementation of the project. In the pre-investment phase we provide design, consultations, and a technical support. At the implementation phase we offer help as managers and engineers, supervising the construction. After the completion of the construction, we advise our clients on management, operation and business processes.

COOPERATION

Design activity in the areas of renewable energy.

Our staff and associates have years of practical experience in the implementation of energy facilities. The areas of our activities in this sector are:

wind power, hydro power, biogas, solar energy.

The range of services depends on the nature, type, and size of the project. Normally, however, our work can be divided as follows:

Preparatory phase:

 • site analysis,
 • environmental analysis,
 • energy analysis,
 • preliminary design,
 • estimating the cost of the investment,
 • estimating profitability.

The design phase:

 • carrying out site procedures,
 • conducting environmental procedures,
 • obtaining agreement,
 • building permit obtaining procedures,
 • coordination of the preparation of contracts for the sale of electricity.

Implementation phase:

 • coordination of the preparation of contracts with suppliers of technology, equipment and materials.
 • coordination of the preparation of contracts with contractors and subcontractors,
 • management and coordination of construction:
 • construction and assembly supervision,
 • completion of delivery,
 • commissioning,
 • supervision of commissioning,
 • carrying out the procedures to obtain permission to use.

Due diligence

PPW reviews design documentation from the technical, legal and economic point of view. Our reports include a summary of the documents covered by the audit, essential assessment taking into account the completeness of the dossier in terms of the feasibility of the planned investment, possible deficiencies in the documentation (e.g. technical or procedural) and an analysis of the risks involved.

The reports put the final conclusions and recommendation as to the feasibility of further implementation of the project along with justification, as well as the statement of operations required to perform in order to properly complete it. The review of the documentation can be extended to include also a verification of wind data provided by the customer and calculations based on wind data available for PPW.

CONTACT

Polskie Parki Wiatrowe Spółka z o.o.
82-200 Malbork; Ul. Rodziewiczówny 14C/2

tel. 58 741 90 07
fax 58 741 90 08

good data management cheap software developers india cheapest ecommerce platform cheapest ecommerce website check ecommerce platform chicago software development companies chinese it outsourcing companies chrome adblocker extension chrome app adblock chrome extension ad blocker
essay writing service
Energetyka

 

 


 

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. to przede wszystkim solidny i doświadczony partner przy realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz pojedynczych turbin przyłączanych do sieci średnich napięć w ramach energetyki rozproszonej. Doświadczenie naszych ekspertów w sektorze energetyki odnawialnej, udział w realizacji projektów środowiskowych z branży wodno-ściekowej oraz odpadowej, a przede wszystkim obsługa inwestycji liniowych branży energetycznej jak i sanitarnej pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami (outsourcing).

Nasza oferta obejmuje zarządzanie w każdej fazie projektu:

Ponadto zajmujemy się oceną jakości projektów na każdym etapie ich zaawansowania. Due dilligence obejmuje zarówno audyt techniczny jak i prawny w celu określenia potencjalnego ryzyka przed rozpoczęciem inwestycji.

Polecamy swoje usługi również w realizacji projektów z zakresu WTE, energetyki słonecznej oraz wodnej.

 

×
Środowisko

 


 

 

Nasza spółka głównie wykonuje analizy oddziaływań środowiskowych bezpośrednio związanych z realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej. Współpracujemy z wieloma branżowymi ekspertami, wspólnie prowadząc zadania dotyczące inwentaryzacji przyrodniczych screeningów, monitoringów awifauny, a także przygotowywania kompleksowych rozwiązań takich jak raporty oddziaływania na środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych.

Doświadczenie w realizacji projektów środowiskowych pozwala nam również na oferowanie naszym klientom usług konsultacji społecznych na każdym niezbędnym dla realizacji inwestycji poziomie (zarówno w trybie ustawowym, jak i fakultatywnym), a także na kształtowanie i utrzymywanie relacji ze wszystkim partnerami projektu.

Oferujemy również doradztwo formalno-prawne w zakresie nadzoru nad przebiegiem postępowań administracyjnych oraz ocen wpływu potencjalnego oddziaływania planowanej Inwestycji na środowisko dla projektów wodno-ściekowych, gospodarki odpadami, elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

 

 

 

×
Investycje

 

 


 

Ostatnie lata to dla Polski, czas w którym realizuje się różnego typu inwestycje infrastrukturalne, również w zakresie budownictwa energetycznego. Realizacja dużych przedsięwzięć wymaga jednak interdyscyplinarnej wiedzy oraz optymalizacji procesów inwestycyjnych i biznesowych, a także koordynacji prac wszystkich partnerów projektu. Nasi eksperci gwarantują zabezpieczenie wszystkich powyższych elementów bazując na wiedzy, doświadczeniu oraz współpracy z najlepszymi firmami i specjalistami branżowymi w kraju.

Jednocześnie, widząc jak na podstawie europejskich wzorców zmieniają się standardy inwestycyjne oraz podejście Polaków do projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, oferujemy różne możliwości inwestowania w projekty aeroenergetyczne. Dla inwestorów planujących przedsięwzięcia w długofalowej perspektywie proponujemy rozwiązania dotyczące partnerstwa w projektach energetyki rozproszonej, jak i współrealizacji projektów o większej mocy oraz dywersyfikacji portfela projektów poprzez inwestowanie w projekty realizowane przez spółki celowe należące do naszej grupy związane z branżą odpadową, fotowoltaiką oraz hydroenergetyką.

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@parkiwiatrowe.pl

×
Seanergia
 

 
seanergia2 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. jest członkiem powiązania kooperacyjnego sEaNERGIA.
sEaNERGIA stworzyła powiązanie kooperacyjne na obszarze województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu rozwoju unikatowej usługi polegającej na innowacjach ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Proces integracji oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych pozwoli we wczesnej fazie rozwoju powiązania kooperacyjnego wypracować model obiektu oferującego usługę turystyki uzdrowiskowej aktywnej przez cały rok.
W wyniku podjętych działań w ramach projektu powstanie strategia rozwoju powiązania kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów do realizacji w przyszłości.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.seanergia.pl/
×
Jazzbląg
 

 
 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. wspierały finansowo festiwal JAZZBLĄG.
 
W dniach 19-21 lipca 2012 r. odbył się w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu festiwal jazzowy będący kontynuacją Festiwalu Summer of Jazz & Blues. 
Na scenie wystąpili tacy artyści jak: Tomasz Stańko, Henryk Miśkiewicz czy Janusz Strobel.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  http://jazzblag.galeria-el.pl/
×
Niemen Non Stop
 

 
 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. wspierały finansowo festiwal Niemen Non Stop.
 
 
W dniach 4-6 października 2012 r. w Polskiej Filharmoni Sinfonia Baltica w Słupsku odbył się 7 festiwal młodych talentów Niemen Non Stop.
Zdarzenie poświęcone Czesławowi Niemenowi polegało na prezentacji interpretacji jego dzieł przez młodych artystów. Dodatkowymi atrakcjami były: wystawy, videoinstalacje oraz koncert Anny Rusowicz. 
 
Więcej na informacji znajdą Państwo na stronie: www.niemennonstop.pl
             
×
Zamkowe Kameralia
 

 
 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. wspierają finansowo Zamkowe Kameralia.
W Sali Siedmiofilarowej lub na Dziedzińcu Zamku Średniego w Malborku odbywa się cykl koncertów muzyki klasycznej i jazzowej.
Na scenie wystąpili tacy artyści jak: Hubertus-Brass, Spires Youth Orchestra czy Chór Kameralny 441 Hz.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zamek.malbork.pl
 
             
×
Fundacja Poszanowania Energii
 

 
 
 
Fundacja Poszanowania Energii
 
Współpracujemy z gdańską Fundacją Poszanowania Energii. Wraz z nią uczestniczyliśmy w polsko-ukraińskim projekcie „Poszanowanie energii bez granic-– współpraca polsko – ukraińska oparta na standardach skandynawskich”,
W ramach projektu odbyły się seminaria, konferencje i wyjazdy studyjne na terenie Polski (4) i Norwegii (2) do miejsc instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz firm działających na rzecz wdrażania efektywności energetycznej. Pozostałe elementy projektu zostały zrealizowane na Ukrainie (4), gdzie konfrontowano wiedzę oraz doświadczenie polskie i norweskie z potrzebami ukraińskimi.
Więcej na stronie: http://www.fpegda.pl
 
             
×
Energetics

 

 


 

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. is, above all, a reliable and experienced partner in the implementation of the wind farms construction projects, as well as individual turbine units connected to the medium-voltage networks or distributed energy. The experience of our experts in the renewable energy sector, the involvement in the implementation of environmental projects in the sewage and waste management industry, the participation in line-investments in both energy and sanitary industry, allows for comprehensive project management (outsourcing).

Our offer includes the management in each phase of the project:

Moreover, we offer assessment of the quality of projects at every stage of their progress. Due diligence includes both, technical and legal, audit in order to determine the potential risks before investing.

We recommend our services in the implementation of projects related to WtE, solar and water energy, too.

 

×
ENVIRONMENT

 


 

 

Our company deals mostly in environmental impacts analysis directly associated with the implementation of wind energy projects. We cooperate with many industry experts, jointly conducting tasks related to wildlife inventory screening, monitoring in birdlife, as well as preparation of complex solutions, such as environmental impact reports and ecophysiography studies.

Due to the experience in the implementation of environmental projects, we can also offer our customers the services of the public consultation, for each level of the investment (in both statutory and optional mode), as well as shaping and maintaining relationships with all partners in the project.

In addition to that, for water and sewage projects, waste management, photovoltaic power station and hydropower plants, we provide formal and legal advice regarding the supervision over the course of administrative proceedings and assessment of the potential impact of the planned investment on the environment.

 

 

 

×
INVESTMENTS

 

 


 

In recent years various infrastructure projects have been realised in Poland, including those in the sector of energy construction. Implementation of large projects requires a multi-disciplinary knowledge and optimization of investment and business processes, as well as coordination of the task realised by project partners. Our experts ensure the security of all of these elements based on the knowledge, experience and collaboration with the best companies and industry professionals in the country.

At the same time, seeing as the European models are changing the investment standards and Polish approach to projects relating to renewable energy sources, we offer a variety of opportunities to invest in aero-energetic projects. For investors planning to venture in the long term partnership we offer solutions in distributed energy projects, as well as co-realization of projects with higher-voltage, and diversification of the project portfolio by investing in projects implemented by special purpose companies belonging to our group, such as those associated with the waste industry, photovoltaics and hydropower.

Inquiries should be addressed to: biuro@parkiwiatrowe.pl

 

×