slot machine online spielen

 icon_wind

ENERGETYKA

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. to przede wszystkim solidny i doświadczony partner przy realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz pojedynczych turbin przyłączanych do sieci średnich napięć w ramach energetyki rozproszonej.

 

ŚRODOWISKO

Nasza spółka głównie wykonuje analizy oddziaływań środowiskowych bezpośrednio związanych z realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej. Współpracujemy z wieloma branżowymi ekspertami…

 icon_solarp2

INWESTYCJE

Ostatnie lata to dla Polski, czas w którym realizuje się różnego typu inwestycje infrastrukturalne, również w zakresie budownictwa energetycznego. Realizacja dużych przedsięwzięć wymaga jednak interdyscyplinarnej wiedzy…

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. to doświadczony i solidny partner w realizacji inwestycji energetycznych i środowiskowych.

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. specjalizuje się, przede wszystkim, w zarządzaniu projektami aeroenergetycznymi, na każdym etapie ich realizacji. Innowacyjnym na polskim rynku pomysłem wykonywania tych zadań, poza przygotowywaniem projektów klasycznych, jest energetyka rozproszona. W ramach tych przedsięwzięć, projekty małej mocy przyłączane są do sieci średniego napięcia.

Obszarami działania naszej firmy są także inne technologie, znajdujące zastosowanie w produkcji energii. Odpowiedni ludzie – doświadczeni specjaliści, stanowiący fundament wzrostu i rozwoju naszej marki, są konsultantami przy projektach biogazowni, energetyki wodnej i fotowoltaicznej. W ciągu ostatniego roku rozpoczęli oni przygotowanie pierwszych projektów z zakresu kogeneracji rozproszonej. Wiedza naszych ekspertów ugruntowana została przez branże obejmujące swym zakresem zarządzanie projektami, energetykę, ochronę środowiska, logistykę oraz inżynierię finansową.

Znajomość lokalnej specyfiki projektów oraz doświadczenie naszych specjalistów przy największych inwestycjach infrastrukturalnych w kraju, gwarantuje solidność Polskich Parków Wiatrowych Sp. z o.o. w realizacji wszelkiego rodzaju działań. Gwarancję tę wzmacnia współpraca Polskich Parków Wiatrowych Sp. z o.o. z największymi instytucjami finansowymi. Wspierają one wskazanych inwestorów w finansowaniu realizowanych przedsięwzięć.

Jesteśmy w stanie służyć Państwu pomocą na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu. W początkowej, przedinwestycyjnej fazie, w charakterze pomocy technicznej, konsultanta i projektanta. Na etapie inwestycji, jako menedżerowie oraz inżynierowie, pełniąc funkcję nadzoru nad budową. Po jej zakończeniu, doradzając naszym klientom w zarządzaniu, eksploatacji i procesach biznesowych.

WSPÓŁPARCA

Działalność projektowa w obszarach energetyki odnawialnej

Nasza Kadra i współpracownicy PPW posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne przy realizacji obiektów energetycznych. Obszary naszej działalności w tym sektorze to:

energetyka wiatrowa, energetyka wodna, biogazownie, energetyka solarna.

Zakres oferowanych usług zależy od charakteru, rodzaju i wielkości projektu. Standardowo jednak nasze działania można podzielić w następujący sposób:

Faza przygotowawcza:

 • analizy lokalizacyjne,
 • analizy środowiskowe,
 • analizy elektroenergetyczne,
 • projektowanie wstępne,
 • szacowanie kosztów inwestycji,
 • szacowanie zyskowności.

Faza projektowa:

 • przeprowadzenie procedur lokalizacyjnych,
 • przeprowadzenie procedur środowiskowych,
 • uzyskanie uzgodnień,
 • przeprowadzenie procedur pozwolenia na budowę,
 • koordynacja przygotowania umów sprzedaży energii elektrycznej,

Faza realizacyjna:

 • koordynacja przygotowania umów z dostawcami technologii, urządzeń i materiałów.
 • koordynacja przygotowania umów z wykonawcami lub podwykonawcami,
 • zarządzanie i koordynacja budową:
 • nadzory nad budową i montażem,
 • kompletacja dostaw,
 • odbiory,
 • nadzór nad rozruchem,
 • przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

PPW przeprowadza badania dokumentacji projektowej zarówno od strony technicznej, prawnej jak i ekonomicznej. Nasze raporty zawierają zestawienie dokumentów objętych audytem, ich ocenę merytoryczną uwzględniającą kompletność dokumentacji z punktu widzenia możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji, wskazanie ewentualnych braków w dokumentacji (np. technicznych czy formalnych) oraz analizę istniejących zagrożeń.

W raportach umieszczamy również wnioski końcowe oraz rekomendację, co do możliwości dalszej realizacji danego Projektu wraz z uzasadnieniem oraz zestawieniem czynności koniecznych do wykonania w celu prawidłowego jego zrealizowania. Badanie dokumentacji może być poszerzone o weryfikację danych wiatrowych dostarczonych przez Klienta oraz o wykonanie stosownych obliczeń w oparciu o dane wiatrowe dostępne dla PPW.

KONTAKT

Polskie Parki Wiatrowe Spółka z o.o.
82-200 Malbork; Ul. Rodziewiczówny 14C/2

tel. 58 741 90 07
fax 58 741 90 08

1
good data management cheap software developers india cheapest ecommerce platform cheapest ecommerce website check ecommerce platform chicago software development companies chinese it outsourcing companies chrome adblocker extension chrome app adblock chrome extension ad blocker
essay writing service
Energetyka

 

 


 

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. to przede wszystkim solidny i doświadczony partner przy realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz pojedynczych turbin przyłączanych do sieci średnich napięć w ramach energetyki rozproszonej. Doświadczenie naszych ekspertów w sektorze energetyki odnawialnej, udział w realizacji projektów środowiskowych z branży wodno-ściekowej oraz odpadowej, a przede wszystkim obsługa inwestycji liniowych branży energetycznej jak i sanitarnej pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami (outsourcing).

Nasza oferta obejmuje zarządzanie w każdej fazie projektu:

Ponadto zajmujemy się oceną jakości projektów na każdym etapie ich zaawansowania. Due dilligence obejmuje zarówno audyt techniczny jak i prawny w celu określenia potencjalnego ryzyka przed rozpoczęciem inwestycji.

Polecamy swoje usługi również w realizacji projektów z zakresu WTE, energetyki słonecznej oraz wodnej.

 

×
Środowisko

 


 

 

Nasza spółka głównie wykonuje analizy oddziaływań środowiskowych bezpośrednio związanych z realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej. Współpracujemy z wieloma branżowymi ekspertami, wspólnie prowadząc zadania dotyczące inwentaryzacji przyrodniczych screeningów, monitoringów awifauny, a także przygotowywania kompleksowych rozwiązań takich jak raporty oddziaływania na środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych.

Doświadczenie w realizacji projektów środowiskowych pozwala nam również na oferowanie naszym klientom usług konsultacji społecznych na każdym niezbędnym dla realizacji inwestycji poziomie (zarówno w trybie ustawowym, jak i fakultatywnym), a także na kształtowanie i utrzymywanie relacji ze wszystkim partnerami projektu.

Oferujemy również doradztwo formalno-prawne w zakresie nadzoru nad przebiegiem postępowań administracyjnych oraz ocen wpływu potencjalnego oddziaływania planowanej Inwestycji na środowisko dla projektów wodno-ściekowych, gospodarki odpadami, elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

 

 

 

×
Investycje

 

 


 

Ostatnie lata to dla Polski, czas w którym realizuje się różnego typu inwestycje infrastrukturalne, również w zakresie budownictwa energetycznego. Realizacja dużych przedsięwzięć wymaga jednak interdyscyplinarnej wiedzy oraz optymalizacji procesów inwestycyjnych i biznesowych, a także koordynacji prac wszystkich partnerów projektu. Nasi eksperci gwarantują zabezpieczenie wszystkich powyższych elementów bazując na wiedzy, doświadczeniu oraz współpracy z najlepszymi firmami i specjalistami branżowymi w kraju.

Jednocześnie, widząc jak na podstawie europejskich wzorców zmieniają się standardy inwestycyjne oraz podejście Polaków do projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, oferujemy różne możliwości inwestowania w projekty aeroenergetyczne. Dla inwestorów planujących przedsięwzięcia w długofalowej perspektywie proponujemy rozwiązania dotyczące partnerstwa w projektach energetyki rozproszonej, jak i współrealizacji projektów o większej mocy oraz dywersyfikacji portfela projektów poprzez inwestowanie w projekty realizowane przez spółki celowe należące do naszej grupy związane z branżą odpadową, fotowoltaiką oraz hydroenergetyką.

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@parkiwiatrowe.pl

×
Seanergia
 

 
seanergia2 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. jest członkiem powiązania kooperacyjnego sEaNERGIA.
sEaNERGIA stworzyła powiązanie kooperacyjne na obszarze województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu rozwoju unikatowej usługi polegającej na innowacjach ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Proces integracji oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych pozwoli we wczesnej fazie rozwoju powiązania kooperacyjnego wypracować model obiektu oferującego usługę turystyki uzdrowiskowej aktywnej przez cały rok.
W wyniku podjętych działań w ramach projektu powstanie strategia rozwoju powiązania kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów do realizacji w przyszłości.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.seanergia.pl/
×
Jazzbląg
 

 
 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. wspierały finansowo festiwal JAZZBLĄG.
 
W dniach 19-21 lipca 2012 r. odbył się w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu festiwal jazzowy będący kontynuacją Festiwalu Summer of Jazz & Blues. 
Na scenie wystąpili tacy artyści jak: Tomasz Stańko, Henryk Miśkiewicz czy Janusz Strobel.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  http://jazzblag.galeria-el.pl/
×
Niemen Non Stop
 

 
 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. wspierały finansowo festiwal Niemen Non Stop.
 
 
W dniach 4-6 października 2012 r. w Polskiej Filharmoni Sinfonia Baltica w Słupsku odbył się 7 festiwal młodych talentów Niemen Non Stop.
Zdarzenie poświęcone Czesławowi Niemenowi polegało na prezentacji interpretacji jego dzieł przez młodych artystów. Dodatkowymi atrakcjami były: wystawy, videoinstalacje oraz koncert Anny Rusowicz. 
 
Więcej na informacji znajdą Państwo na stronie: www.niemennonstop.pl
             
×
Zamkowe Kameralia
 

 
 
 
Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. wspierają finansowo Zamkowe Kameralia.
W Sali Siedmiofilarowej lub na Dziedzińcu Zamku Średniego w Malborku odbywa się cykl koncertów muzyki klasycznej i jazzowej.
Na scenie wystąpili tacy artyści jak: Hubertus-Brass, Spires Youth Orchestra czy Chór Kameralny 441 Hz.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zamek.malbork.pl
 
             
×
Fundacja Poszanowania Energii
 

 
 
 
Fundacja Poszanowania Energii
 
Współpracujemy z gdańską Fundacją Poszanowania Energii. Wraz z nią uczestniczyliśmy w polsko-ukraińskim projekcie „Poszanowanie energii bez granic-– współpraca polsko – ukraińska oparta na standardach skandynawskich”,
W ramach projektu odbyły się seminaria, konferencje i wyjazdy studyjne na terenie Polski (4) i Norwegii (2) do miejsc instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz firm działających na rzecz wdrażania efektywności energetycznej. Pozostałe elementy projektu zostały zrealizowane na Ukrainie (4), gdzie konfrontowano wiedzę oraz doświadczenie polskie i norweskie z potrzebami ukraińskimi.
Więcej na stronie: http://www.fpegda.pl
 
             
×
Energetics

 

 


 

Polskie Parki Wiatrowe Sp. z o.o. is, above all, a reliable and experienced partner in the implementation of the wind farms construction projects, as well as individual turbine units connected to the medium-voltage networks or distributed energy. The experience of our experts in the renewable energy sector, the involvement in the implementation of environmental projects in the sewage and waste management industry, the participation in line-investments in both energy and sanitary industry, allows for comprehensive project management (outsourcing).

Our offer includes the management in each phase of the project:

Moreover, we offer assessment of the quality of projects at every stage of their progress. Due diligence includes both, technical and legal, audit in order to determine the potential risks before investing.

We recommend our services in the implementation of projects related to WtE, solar and water energy, too.

 

×
ENVIRONMENT

 


 

 

Our company deals mostly in environmental impacts analysis directly associated with the implementation of wind energy projects. We cooperate with many industry experts, jointly conducting tasks related to wildlife inventory screening, monitoring in birdlife, as well as preparation of complex solutions, such as environmental impact reports and ecophysiography studies.

Due to the experience in the implementation of environmental projects, we can also offer our customers the services of the public consultation, for each level of the investment (in both statutory and optional mode), as well as shaping and maintaining relationships with all partners in the project.

In addition to that, for water and sewage projects, waste management, photovoltaic power station and hydropower plants, we provide formal and legal advice regarding the supervision over the course of administrative proceedings and assessment of the potential impact of the planned investment on the environment.

 

 

 

×
INVESTMENTS

 

 


 

In recent years various infrastructure projects have been realised in Poland, including those in the sector of energy construction. Implementation of large projects requires a multi-disciplinary knowledge and optimization of investment and business processes, as well as coordination of the task realised by project partners. Our experts ensure the security of all of these elements based on the knowledge, experience and collaboration with the best companies and industry professionals in the country.

At the same time, seeing as the European models are changing the investment standards and Polish approach to projects relating to renewable energy sources, we offer a variety of opportunities to invest in aero-energetic projects. For investors planning to venture in the long term partnership we offer solutions in distributed energy projects, as well as co-realization of projects with higher-voltage, and diversification of the project portfolio by investing in projects implemented by special purpose companies belonging to our group, such as those associated with the waste industry, photovoltaics and hydropower.

Inquiries should be addressed to: biuro@parkiwiatrowe.pl

 

×